برنامه پزشکان کلینیک

مراجعین محترم می توانند با کلیک روی ماه  جاری، برنامه پزشکان را در قالب فایل PDF مشاهده نمایند.

برنامه حضورخرداد ماه پزشکان کلینیک

برنامه حضور تیر ماه پزشکان کلینیک

برنامه حضور مرداد ماه پزشکان کلینیک

برنامه حضور شهریور ماه پزشکان کلینیک


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0