مدارك مورد نياز بستري

داخلی بالای 18 سال:
    اصل و کپی صفحه اول شناسنامه/ کارت شناسایی بیمار
    اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمار
    رضایت از خود بیمار یا قیم قانونی قابل قبول است.

اطفال و داخلی زیر 18 سال:
    اصل و کپی صفحه اول شناسنامه کودک
    اصل و کپی صفحه اول و صفحه مشخصات فرزند از والدین
    اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه کودک
    برای اطفال زیر 2سال اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه مادر
    برای اطفال زیر 5سال اصل و کپی کارت واکسن
    برای بستری اطفال در سرویس جراحی حضور پدر/ جد پدری الزامی است.
    دفترچه بیمه اطفال بالای دوسال باید حتما عکسدار شده باشد.
    رضایت از پدر / مادر / جدپدری یا قیم قانونی قابل قبول است.

نوزادان:
    اصل و کپی صفحه اول شناسنامه نوزاد/ گواهی ولادت
    اصل و کپی صفحه اول و صفحه مشخصات همسر و فرزند از والدین
    اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه کودک 
    اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه مادر
    اصل و کپی کارت واکسن
    رضایت از پدر/ مادر / جد پدری یا قیم قانونی قابل قبول است.

جراحی:
بالای 18سال:
    اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه/ کارت شناسایی بیمار
    اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار
    برای خانم ها اصل و کپی مدارک شناسایی همسر/ پدر و حضور ایشان الزامی است. 
    رضایت از خود بیمار و در موارد جراحی زنان که بیمار متاهل است از خود بیمار و همسر بیمار 
زیر 18سال:
    اصل و کپی صفحه اول شناسنامه بیمار
    اصل و کپی صفحه اول و مشخصات فرزند شناسنامه پدر و حضور ایشان
    اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمار (برای بیماران زیر 2سال اصل و کپی دفترچه بیمه مادر)
    در صورت فوت پدر یا واگذاری حضانت اصل وکپی مدارک شناسایی جد پدری/ قیم و برگه قیم نامه
    رضایت پدر/ جد پدری یا قیم قانونی قابل قبول است. (بستری و سرپایی)

اتباع:
    اصل و کپی کارت اقامت / کارت شناسایی یا گذرنامه بیمار 
    اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه
    در موارد جراحی برای خانم ها مدارک همسر و حضور ایشان
    در صورت نداشتن مدارک استشهاد محلی
    رضایت ها: مانند موارد فوق


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0