بیمه‌های طرف قرارداد

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان ثارا...

 

نوع بيمه

پرداختي بيمار

پرداختي بيمه

مدارك موردنيازجهت بستري

تامين اجتماعي

10%

90%

اصل وكپي دفترچه+مدارك شناسايي+نسخه دستوربستري

بيمه سلامت همگاني/بيمه ايرانيان

10%

90%

اصل وكپي دفترچه+مدارك شناسايي+نسخه دستوربستري

خدمات درماني روستايي باارجاع

5%

95%

اصل وكپي دفترچه+مدارك شناسايي+نسخه دستوربستري

خدمات درماني روستايي

بدون ارجاع

10%

90%

اصل وكپي دفترچه+مدارك شناسايي+نسخه دستوربستري

كميته امدادامام خميني

10%

90%

اصل وكپي دفترچه+مدارك شناسايي+نسخه دستوربستري+معرفي نامه+كارت كميته امداد

نيروهاي مسلح

10%

90%

اصل كپي دفترچه+مدارك شناسايي+نسخه دستور بستري


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0