خدمات قابل ارائه در مركز

در اين مركز خدماتي همچون سي تي اسكن در واحد تصويربرداري از ساعت 7 تا 12 و 17 تا 24 فعال مي باشد.

خدمات NSD‌(نوار قلب جنين) انجام مي گيرد.

پاپ اسمير توسط پزشكان متخصص زنان انجام مي پذيرد.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0